Με τη σημερινή έκδοση πρόσκλησης για την ένταξη επτακοσίων (700) ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α., γίνεται πράξη η ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου και ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης πολλών χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ αυτών, η μεγάλη αναμονή για τον προσδιορισμό ημερομηνίας εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές λόγω του πλήθους των αιτήσεων και του περιορισμού αριθμού γιατρών και ειδικοτήτων.

Ο αριθμός του γιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία στο ΚΕ.Π.Α υπερδιπλασιάζεται και από 500 που είναι σήμερα, με την ένταξη άλλων 700, θα φθάσει τους 1.200. Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός των ειδικοτήτων, καθώς για πρώτη φορά -από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΚΕ.ΠΑ. το 2011- στις Επιτροπές θα ενταχθούν, παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι.

Οι ενδιαφερόμενοι (ιατροί), εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κλπ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε είκοσι έξι  (26) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι αρχίζει την 1η Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 και λήγει στις 26 Μαΐου και ώρα 23:59.  Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην πρόσκληση, https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi/prosklese-8.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των αποζημιώσεων των ιατρών αυξήθηκε κατά 50%, σύμφωνα με την Αριθμ. 26071/2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος Ιατρών, των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και των ιατρών και γραμματέων της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» Υ.Ο.Δ.Δ. 339

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους πολίτες με αναπηρίες βρίσκεται πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-ΕΦΚΑ.

X