Το ένα μετά το άλλο συνεδριάζουν τα πανεπιστήμια προκειμένου να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα διενεργηθεί η εξεταστική (διά ζώσης ή ψηφιακά) με το βάρος να πέφτει στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας και το Αριστοτέλειο, καθώς τα περισσότερα πανεπιστήμια της περιφέρειας δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα με τις καταλήψεις ενώ σε αρκετά ήδη οι εξετάσεις διεξάγονται κανονικά και δια ζώσης.

Σήμερα αναμένεται η απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου της Αθήνας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση θα αφορά εξ΄ αποστάσεως εξετάσεις παρά το γεγονός ότι κάποια τμήματα (όπως αυτός της Χημείας) διατυπώνουν αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής αδιάβλητων εξετάσεων. Όπως αναφέρει η γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας «λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα καθώς και τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας αυτού, δηλώνει ότι αδυνατεί να διεξαγάγει με ασφαλή και αδιάβλητο τρόπο εξετάσεις εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε εξ αποστάσεως εξετάσεις υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δια τους παρακάτω δύο λόγους: Οι παρούσες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν έλλειψη διαβλητότητας σε υψηλό βαθμό. Δεν μπορούν να συντονιστούν οι εξετάσεις χωρίς την φυσική παρουσία των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας. Τα τεχνικά ατομικά μέσα (π.χ. μικρής ταχύτητας οικιακό διαδίκτυο) που διαθέτουν δεν είναι επαρκή για την ομαλή διεξαγωγή των εξ αποστάσεων εξετάσεων».

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου η Σύγκλητος αλλά ο προσανατολισμός είναι κάθε τμήμα να αποφασίσει εάν θα κάνει διαδικτυακές εξετάσεις. Όπως ήδη έχει αναφέρει η Σύγκλητος για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων των προπτυχιακών προγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, η Σύγκλητος δίνει τη δυνατότητα, όπου απαιτείται και είναι δυνατόν, να συμπληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, με κάθε νόμιμο, πρόσφορο μέσο και, κατά συνέπεια, να τεκμηριωθεί η δυνατότητα εξέτασης των μαθημάτων.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στην εξεταστική περίοδο, όπου υπάρχουν προβλήματα χρονικού διαστήματος για την υλοποίηση της, θα επανεξεταστεί το όλο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των γεγονότων και της ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Βέβαια, όλα τα προηγούμενα διευκολύνονται εφόσον υπάρξει εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου, που να επιτρέπει τη δια ζώσης φυσική παρουσία. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα επανεκτιμήσει τα δεδομένα εντός της τρέχουσας εβδομάδας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πραγματοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας, επισημαίνοντας όλους τους ανωτέρω κινδύνους που περιγράφηκαν.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Για σήμερα Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι εξετάσεις των φοιτητών, των σχολών που τελούν υπό κατάληψη, θα διεξαχθούν διαδικτυακά ή διά ζώσης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ αποφάσισε (κατά πλειοψηφία) τα ακόλουθα: Να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά τα μαθήματα σε όσες σχολές δεν έχουν συμπληρωθεί οι 13 εβδομάδες διδασκαλίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου. Να διενεργηθούν οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου εξ αποστάσεως σε όσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους διδάσκοντες, διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Να αρχίσει στις 12/2/2024, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το εαρινό εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμογής της εξεταστικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως αξιολόγησης και διασφαλίζοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων θα ακολουθηθεί το ήδη αναρτημένο πρόγραμμα εξετάσεων που είναι στην ιστοσελίδα κάθε Ακαδημαϊκού Τμήματος και θα διαρκέσει από την Παρασκευή 2/2/2024 έως και την Παρασκευή 9/2/2024.

Την Τετάρτη 31/1/2024 θα εκδοθεί ολοκληρωμένο το νέο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ανά ακαδημαϊκό Τμήμα, όπως επίσης και αναλυτικές οδηγίες προς τους φοιτητές και τους διδάσκοντες.

Αριστοτέλειο
Το πανεπιστήμιο δεν έχει κάνει ακόμη ανακοινώσεις ωστόσο σε κάποια τμήματα η εξεταστική έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και 17/2/2024.

Πάντειο
Οι φοιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν τις καταλήψεις έως τις 6 Φεβρουαρίου και συνεπώς η Σύγκλητος θα αποφασίσει σχετικά με τη διενέργεια της εξεταστικής και τα μαθήματα εντός της εβδομάδας.

Πώς γίνονται οι εξετάσεις διαδικτυακά
Την απόφαση για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων την λαμβάνει η Σύγκλητος κάθε πανεπιστημίου μετά και από σχετική πρόταση του πρύτανη. Το κάθε πανεπιστήμιο βγάζει τις αποφάσεις του, οι οποίες αναρτώνται στο Διαύγεια, και μετά βγαίνει και Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη. Γενικά δηλαδή οι πρυτανικές αρχές κάθε ΑΕΙ σε συνεργασία με τις συγκλήτους θα προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για την ψηφιακή ολοκλήρωση των μαθημάτων και την διεξαγωγή των εξετάσεων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς: α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης, β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Πηγή ΕΘΝΟΣ

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X