Από την εταιρεία Mammooth, ζητείται Senior Civil Engineer.

Υποχρεώσεις: 

Υλοποίηση προμετρήσεων και επιμετρήσεων και σχεδιασμός των έργων
Χρονική και Τεχνική παρακολούθηση έργου, ορθή υλοποίηση σχεδίων, μελέτης εφαρμογής, αναθεώρηση σχεδίων, επίλυση τεχνικών προβλημάτων
Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείρηση εργασιών, οργάνωση συνεργείων όπου απαιτείται και παρακολούθηση της απόδοσης τους.
Επίβλεψη εργασιών επί του πεδίου και εβδομαδιαία σύνταξη αναφορών προόδου του έργου.
Εποπτεία ορθής υλοποίησης των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
Διασφάλιση των δικαιώμάτων της εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις, του ιδιοκτήτη του έργου, των υπεργολάβων και των προμηθευτών
Άμεση συνεργασία με τους υπόλοιπους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου
Συντονισμός της έγκαιρης παραλαβής των υλικών από τους προμηθευτές
Παρακολούθηση και υλοποίηση προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας
Επικοινωνία με τους πελάτες για τον προσδιορισμό των αναγκών και την επεξήγηση πολύπλοκων θεμάτων
Διάγνωση προβλημάτων κατασκευής ή μηχανημάτων
Επίλυση δυσλειτουργιών ή άλλων κρίσεων όταν προκύπτουν
Επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων με τους μηχανικούς του κύριου αναδόχου του έργου σε όλα τα στάδια του
Προετοιμασία πλάνου εργασιών και διασφάλιση χρονοδιαγραμμάτων
Διαχείριση και ενημέρωση στο πελάτη για πιθανές αλλαγές και εξωσυμβατικά έργα.

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Δομικών έργων
5+ έτη προϋπηρεσία ως σε αντίστοιχη θέση. Εμπειρία σε κατασκευή Αιολικών ή Φ/Β πάρκων θα εκτιμηθεί
Άριστη γνώση σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
Εμπειρία σε επίβλεψη σύνθετων κατασκευαστικών έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
Καλή γνώση κατασκευαστικών σχεδίων και δυνατότητα ερμηνείας λεπτομερειών
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad
Εμπειρία σε κοστολογήσεις και επιμετρήσεις έργων
Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας
Ικανότητα και διάθεση για εργασία τόσο αυτόνομα, όσο και ως μέλος ευρύτερης ομάδας έργου

Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές ανέλιξης
Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
Κάλυψη εξόδων κίνησης και εταιρικό αυτοκίνητο
Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας
Διάρκεια Σύμβασης 18 μήνες με μεγάλη πιθανότητα επέκτασης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης Απρίλιος 2024

Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]

X