ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (Ν.4643/2019)

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42/2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη  έντεκα (11) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Κοζάνης (για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Κοζάνης και του Πρακτορείου Πτολεμαϊδας) που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης και για το Πρακτορείο Γρεβενών που εδρεύει στο Νομό Γρεβενών και συγκεκριμένα: ένας (1) Υπάλληλος Γραφείου ΠΕ (Έδρα Περιοχής Κοζάνης), ένας (1) Υπάλληλος Γραφείου ΠΕ (Πρακτορείο Γρεβενών), δύο (2) Υπάλληλοι Γραφείου ΤΕ (Έδρα Περιοχής Κοζάνης), ένας  (1)  Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (Πρακτορείο Πτολεμαϊδας), ένας (1) Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (Πρακτορείο Πτολεμαϊδας), ένας (1) Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (Πρακτορείο Γρεβενών), ένας (1) Οδηγών-Μηχανοδηγών-Χειριστών ΔΕ (Έδρα Περιοχής Κοζάνης), ένας (1) Οδηγών-Μηχανοδηγών-Χειριστών ΔΕ (Πρακτορείο Γρεβενών), ένας (1) Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΔΕ (Έδρα Περιοχής Κοζάνης) και ένας (1) Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΔΕ (Πρακτορείο Πτολεμαϊδας).

Οι υποψήφιοι  για τις ειδικότητες ΠΕ (Υπάλληλοι Γραφείου), ΤΕ (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Υπάλληλοι Γραφείου), ΔΕ (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές και Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές Τεχνικών Έργων) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και για τις ειδικότητες ΔΕ (Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων) από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξη χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07-04-2023» θα γίνει στα καταστήματα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κοζάνης και Γρεβενών.

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 2/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βερμίου 32, Τ.Κ. 501 32 – ΚΟΖΑΝΗ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Παπακωνσταντίνου Αντωνίας (τηλ. επικοινωνίας: 24610 51113), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ» και του Ειδικού Παραρτήματος (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07-04-2023», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Παπακωνσταντίνου Αντωνία (τηλ. επικοινωνίας: 24610 51113)

 

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κοζάνης

Βερμίου 32, Τ.Κ. 501 32, Κοζάνη – Τηλ. 24610 51113

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X