Σε εκτέλεση της 47/2024 ΑΔΑ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές, άπορες οικογένειες και ΆΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2024, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2022.
3. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2024.
Επιπλέον ανά κατηγορία:
α) Για τα άτομα με αναπηρία: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας (Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.), με ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και με χρονική διάρκεια για το έτος 2024.
β) Για τους Πολύτεκνους: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου, θεωρημένη από το Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων Εορδαίας και σε ισχύ για το έτος 2024.
γ) Για τους Απόρους: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), με ισχύ για το έτος 2024
δ) Για τα άτομα με μονογονεϊκή ιδιότητα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων (σύμφωνα με την ΚΤΑ Δ13/οικ/33475/1935/15-6-2018):

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή δικαστική απόφαση διαζυγίου ή διαζευκτήριο.
– Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνου ή τέκνων.
ε) Για τους τρίτεκνους: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. Σε αυτή την κατηγορία να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3454/2006, δικαιούχοι της μείωσης είναι ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. ΢τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαϊου 2 0 24

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο Εσόδων του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: [email protected] και [email protected]

X