ΘΕΜΑ: Ο Αγροτικός τομέας της Δυτικής Μακεδονίας μπροστά σε προκλήσεις

 

Η Δυτική Μακεδονία, όπως και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα στον γεωργικό τομέα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα παρακάτω προβλήματα είναι πολυπαραγοντικά και συχνά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.

Καθώς λοιπόν, ήρθαμε σε διαβούλευση με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς/Συλλόγους και Ομάδες Παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, καταγράψαμε σχεδόν όλα τα μείζονα προβλήματα που απασχολούν τον αγροτικό τομέα σήμερα. Διακρίναμε μάλιστα, ότι υπάρχουν ζητήματα που άπτονται της κεντρικής διοίκησης της χώρας και άλλα που είναι αμιγώς περιφερειακά. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας καθώς και οι απόψεις μας για ην επιλυση αυτών.

 

Κεντρικά θέματα

 

Κόστος παραγωγής: Αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τον αγροτικό τομέα.Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνται υψηλά κόστη για την απόκτηση εξοπλισμού, σποράς, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων απαραίτητων εισροών. Επιπλέον, οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας και οι ασταθείς κλιματικές συνθήκες αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα της γεωργίας. Τα υψηλά αυτά κόστη συχνά οδηγούν τους αγρότες σε οικονομικές δυσκολίες και αυξάνουν τον κίνδυνο επιχειρηματικής αποτυχίας. Επιπλέον, οι τιμές πώλησης των γεωργικών προϊόντων μπορούν να επιδεινώσουν την οικονομική πίεση που ασκείται στους αγρότες. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί στρατηγικές πολιτικές και οικονομικές προσεγγίσεις που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα και θα διασφαλίσουν τη σταθερή εξέλιξή του.

Προτείνουμε:

Περαιτέρω μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια,
Αφορολόγητο πετρέλαιο – πετρέλαιο στην αντλία με μορφή κουπονιού και όχι με μορφή επιδόματος ώστε να απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες

 

Πρόβλημα ενέργειας: Οι αγρότες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια για την κίνηση μηχανημάτων, την άρδευση, την επεξεργασία και αποθήκευση των προϊόντων τους. Πολλές φορές, όμως, η απομακρυσμένη θέση των αγροκτημάτων δυσκολεύει την πρόσβαση σε κεντρικά δίκτυα ενέργειας και αυξάνει το κόστος μεταφοράς. Επιπλέον, η χρήση παραδοσιακών πηγών ενέργειας είναι συχνά οικονομικά και περιβαλλοντικά απαιτητική. Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση βιώσιμων και αποδοτικών τεχνολογιών ενέργειας στον αγροτικό τομέα αποτελούν προτεραιότητα, με στόχο τη μείωση των εξόδων, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών.

Προτείνουμε:

Πλαφόν στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτική χρήση

 

Κλιματική αλλαγή: Οι αυξημένες θερμοκρασίες, οι ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς και οι αλλαγές στα μοτίβα των βροχοπτώσεων έχουν επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στην ασφάλεια των καλλιεργειών. Η αύξηση της συχνότητας και έντασης των φυσικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες ή οι ξηρασίες, δημιουργεί ανασφάλεια για τους αγρότες. Οι αγρότες αναγκάζονται να προσαρμόζονται σε αυτές τις μεταβολές, υιοθετώντας πιο βιώσιμες πρακτικές και αναζητώντας νέες ποικιλίες και τεχνολογίες που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Η συνειδητοποίηση αυτών των προκλήσεων αναδεικνύει την ανάγκη για αναθεώρηση του κανονισμού αποζημίωσης του ΕΛΓΑ και έγκαιρες αυτοψίες που θα δείχνουν με αξιόπιστο τρόπο τις προκληθείσες ζημίες από τα καιρικά φαινόμενα.

Προτείνουμε:

Έναν ΕΛΓΑ, δημόσιο φορέα που θα εξασφαλίζει δίκαη αποζημίωση της παραγωγής και του κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της.
Ανασύσταση και ορθολογικά τεκμηριωμένη χρέωση ΕΛΓΑ ανά καλλιέργεια, ζωϊκό είδος και συχνότητα καταβολής αποζημιώσεων.
Επαρκή χρηματοδότηση, που να καλύπτει και να αποζημιώνει στο 100% της ζημίας από τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλα τα προϊόντα που έχουν πληγεί από ασθένειες και μύκητες και δεν καλύπτονται έως σήμερα.
Όχι στην αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ, που θα προβλέπει νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και μικρότερες αποζημιώσεις.
Προαιρετική ασφάλιση ΕΛΓΑ.
Αποζημίωση των μηλοπαραγωγών, για απώλεια στην παραγωγής τους από ζημιογόνα αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛΓΑ με βάση τα πορίσματα υπηρεσιών (ΕΛΓΑ, ΔΑΟΚ).
Να ενταχθούν στα ΚΟΕ οι μειωμένες παραγωγές (λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών).
Παροχή αποζημιώσεων στους μελισσοκόμους λόγω καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν την παραγωγή μελιού (ξηρασία, χαλαζόπτωση, έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις κ.α.). Πραγματοποίηση αυτοψιών για την απόδειξη καταστροφής μελισσοσμηνών με χρήση βίντεο ή φωτογραφιών, που αποδεικνύουν την καταστροφή μελισσοσμηνών, κυρίως από άγρια ζώα. Στο υλικό αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ορατός ο μελισσοκομικός κωδικός, συνοδευόμενος από εικόνες που αποτυπώνουν την καταστροφή των κυψελών. Σκοπός είναι να παρέχεται αυτή η απόδειξη όταν δεν είναι δυνατή η άμεση αυτοψία από τον κτηνίατρο του ΕΛΓΑ, ειδικά κατά τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση ποσών αποζημιώσεων και να συμπεριληφθούν τα 20αρια μελίσσια, καθώς τόσο μέλι όσο και το κερί χάνεται.
Ενεργοποίηση του άρθρου 23 σχετικά με την προσαύξηση έως 30% στην παραγωγή φασολιού για καταστροφές λόγο ακραίων καιρικών συνθηκών.
Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης τουλάχιστον έως τα τέλη Νοεμβρίου για τους φασολοπαραγωγούς.
Παράταση προθεσμίας καταγραφής ζημιών εξαιτίας από τον ΕΛΓΑ των καιρικών φαινομένων στην παραγωγή φασολιού, έως το τέλος του έτους.

 

Αγοραία Ανισορροπία: Αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα τους αγρότες και την γεωργική οικονομία γενικότερα. Στην πλειονότητά της, η ανισορροπία αυτή οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, όπως η ανισότητα στις τιμές πώλησης των γεωργικών προϊόντων σε σχέση με τις τιμές αγοράς των εισαγόμενων προϊόντων, οι απαιτήσεις υψηλής ποιότητας και ασφάλειας που επιβάλλονται στους αγρότες και η αδυναμία πρόσβασης σε αποτελεσματικά μέσα παραγωγής. Ταυτόχρονα, η υπερβολική εξάρτηση από πολυεθνικές εταιρείες για την προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων επιδεινώνει την ανισορροπία, αφού επιβάλλονται υψηλές τιμές και περιορισμοί στους αγρότες.

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι αγρότες συχνά αναγκάζονται να εργάζονται υπό συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας και αναξιοποίητης προσπάθειας. Επιπλέον, η αγοραία ανισορροπία επηρεάζει την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων, καθώς οι επιπτώσεις της φθίνουσας πορείας του εισοδήματος των αγροτών επηρεάζουν ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς της υπαίθρου. Απαιτείται, συνεπώς, ουσιαστική δράση και πολιτική υποστήριξη για τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας προς όφελος των αγροτών και της γεωργικής κοινότητας.

Προτεινούμε:

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα

 

ΟΠΕΚΕΠΕ:Είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Με αποστολή την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και την παροχή στήριξης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται και εφαρμόζει προγράμματα και ενισχύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής. Μέσω των δράσεών του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και στη διασφάλιση υψηλών προτύπων παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα και προωθώντας την υγιεινή διατροφή και την αειφορία. Με την συνεχή του προσπάθεια και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμβάλλει στην εξέλιξη και τη βελτίωση του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα.

Προτείνουμε:

Αποζημίωση σιτηρών και 1ου χεριού τριφυλλιών που δεν συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα και δεν δόθηκαν στους αγρότες.
Πραγματοποίηση νέου προγράμματος για την ένταξη νέων αγροτών στον αγροτικό τομέα, αλλά χωρίς περικοπές μεγαλύτερης ηλικίας αγρότων.
Να τεθεί σε λειτουργία η ΚΥΔ για τις εγκαταστάσεις του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών».
Να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με την προσαύξηση των αποζημιώσεων κατά τα έτη 2019 και 2021 για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικά του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών».

 

ΚΑΠ:Αποτελεί μια σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη στήριξη και την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Εγκαινιάστηκε το 1962 και έχει υποστεί αρκετές αλλαγές και εξελίξεις από τότε. Η ΚΑΠ χρηματοδοτεί ποικίλα μέτρα, όπως οι άμεσες πληρωμές στους αγρότες, οι αγορές και οι πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Η εξέλιξη της ΚΑΠ συνεχίζεται δυναμικά, προσαρμόζοντας τις πολιτικές της στις νέες προκλήσεις και ανάγκες του γεωργικού τομέα, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης και υπεύθυνης γεωργίας. Την περίοδο που διανύουμε υπάρχει απαίτηση από τον αγροτικό κόσμο της Ευρώπης, της χώρας και της περιφέρειάς μας για αλλαγή/ επικαιροποίηση.

Προτείνουμε:

Αναδιαμόρφωση της ΚΑΠ στο μέτρο που είναι πραγματικά δυνατό.
Να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες από την νέα ΚΑΠ, να παραμείνουν συνδεδεμένες στα ροδάκινα, στους καρπούς με κέλυφος και σε όλα τα μήλα.
Να μπουν οι περιοχές της Εορδαίας και του Αμυνταίου στις συνδεδεμένη καλαμποκιού.
Να καταργηθούν όλες η ΚΥΑ που αφορούν τα οικολογικά σχήματα.

Ο κανονισμός προβλέπει ο προϋπολογισμός του συνόλου των οικολογικών να είναι το 25% των άμεσων ενισχύσεων. (άρθρο 86 του καν. 5115/2021)

Να ενταχθούν και οι παλιοί βιοκαλλιεργητές στα νέα βιολογικά.

Επίλυση τεχνικών ζητημάτων δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός για την ΚΑΠ είναι δεδομένος και δεν μπορεί να αυξηθεί.

Να προωθήσει η Περιφέρεια τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και να καταργηθεί η τεχνική λύση λόγο του έντονου δημογραφικού προβλήματος και του ορεινού όγκου της περιοχής μας.

Φάση εξέλιξης του διαγωνισμού

Αναθεώρηση της ΚΑΠ, ξεκινώντας άμεσα διαβουλεύσεις με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τη νέα ΚΑΠ, η οποία θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της πρωτογενούς παραγωγής και όχι στα συμφέροντα συγκεκριμένων λόμπι.
Ένταξη της μελισσοκομίας στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠ) και στα οικολογικά σχήματα.

Αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση ίσων όρων και δικαιωμάτων με την κτηνοτροφία

 

Αναπτυξιακός νόμος:

Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μάλλον διευθετείται από την Περιφέρεια μας

 

Ελληνοποίηση αγροτικών προϊόντων: Αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την είσοδο στην αγορά των πραγματικά ελληνικών προϊόντων.

Προτείνουμε:

Αυστηρή εφαρμογή του ισχύοντος νόμου

 

Έλλειψη Εργατικού Δυναμικού:. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με την δυσκολία εύρεσης επαρκούς εργατικού δυναμικού για την εκτέλεση εργασιών. Οι αιτίες αυτής της έλλειψης μπορούν να είναι ποικίλες, με πιο σημαντικό το γεγονός πως οι βοσκοί των κτηνοτροφικών μονάδων θα πρέπει να περνάνε από τη χώρα προέλευσης τους μονάχα με το διαβατήριο τους, διευθετώντας όλες τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές που απαιτούνται άμεσα και να μην είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει αλλαγή του νόμου που να περιλαμβάνει το προαναφερόμενο μέτρο.

Επίσης, σημαντικά προβλήματα αποτελούν η μετανάστευση προς αστικές περιοχές και την αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό σε άλλους τομείς. Αυτή η πραγματικότητα υπογραμμίζει την ανάγκη για καινοτόμες λύσεις και υποστήριξη από τις κυβερνήσεις και τους φορείς του αγροτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη της γεωργίας.

Προτείνουμε:

Τροποποίηση του νομοσχεδίου που αφορά στον αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών στα έτη 2023-2024 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι εργάτες των συσκευαστηρίων

 

Μείωση Επιδοτήσεων/Πρασινίσματος: Η μείωση των επιδοτήσεων/πρασινίσματος που λαμβάνουν οι αγρότες τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στον γεωργικό τομέα. Η συρρίκνωση των ενισχύσεων έχει οδήγησε σε οικονομική πίεση, καθώς πρέπει να ανταπεξέλθουν σε αυξημένα κόστη παραγωγής και ανταγωνιστικές πιέσεις στην παγκόσμια αγορά.

Η ελλιπής χρηματοδότηση επηρεάζει την αγροτική ανάπτυξη, μειώνοντας τα κίνητρα για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, η μείωση αυτή δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα, καθώς οι αγρότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση των αγροκτημάτων τους και στην πρόσληψη εργατικού δυναμικού. Η αποτυχία στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία.

 

Πρόγραμμα Βιολογικών προϊόντων: Το πρόβλημα των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας για τρία χρόνια και δυσκολεύονται να συνεχίσουν, αντιπροσωπεύει μια σοβαρή πρόκληση για την βιώσιμη γεωργία.

Η προτεινόμενη λύση θα μπορούσε να εστιάσει στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των αγροτών, προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα των βιολογικών καλλιεργειών τους. Προγράμματα εκπαίδευσης για τις πιο σύγχρονες τεχνικές βιολογικής γεωργίας και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αειφορίας.

Επιπλέον, οι αγρότες θα πρέπει να λάβουν οικονομική υποστήριξη και κίνητρα για τη μετάβαση προς τη βιολογική γεωργία. Η διασφάλιση ενός δίκαιου και σταθερού εισοδήματος για τους αγρότες είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να διατηρηθεί η συμμετοχή τους σε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα.

 

Αποζημίωση γάλακτος: Η αποζημίωση γάλακτος αναδεικνύεται ως ζωτικής σημασίας μέτρο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, ιδίως όταν αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες. Οι κακές καιρικές συνθήκες, οι φυσικές καταστροφές ή άλλα αναπόφευκτα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή γάλακτος και την οικονομική σταθερότητα των εκτροφέων.

Με την παροχή αυτής της αποζημίωσης, οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν την αναγκαία οικονομική ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν τις απώλειες που οφείλονται σε ακαμψίες του περιβάλλοντος. Πέραν του χρηματικού αντισταθμίσματος, αυτή η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της κυβερνητικής υποστήριξης προς τον γεωργικό τομέα και τη διατήρηση της γεωργικής βιωσιμότητας.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να σταματήσουν οι συνεχείς περικοπές των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι τα τελευταία χρόνια.

 

Απολιγνιτοποίηση:Η απολιγνιτοποίηση αναφέρεται σε μια διαδικασία με στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη της χρήσης άνθρακα ως πηγής ενέργειας. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικό κομμάτι των παγκόσμιων προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η απολιγνιτοποίηση περιλαμβάνει τη μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική, καθώς και την υιοθέτηση τεχνολογιών που μειώνουν την εξάρτηση από τον άνθρακα, όπως η ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις βιομηχανίες και τα κτίρια. Η προώθηση της απολιγνιτοποίησης αποτελεί κρίσιμη πτυχή για την επίτευξη βιώσιμης ενέργειας και τη διασφάλιση υγιούς περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Προτείνουμε:

Αποκατάσταση των ενεργών αγροκτηνοτρόφων και γεωργών μέσω της παραχώρησης τους απολλοτριωμένων-αποκατεστημένων εδαφών.
Να δοθούν από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) πόροι σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα ενίσχυσης και αγροτικά προγράμματα επενδύσεων (αναπτυξιακός νόμος – σχέδια βελτίωσης).

 

Εισβολές ζώων σε αγροτικές-κτηνοτροφικές εκτάσεις γης και στο οδικό δίκτυο: Επηρεάζουν τους γεωργούς και τον αγροτικό τομέα γενικότερα. Οι εισβολές αυτές μπορεί να οφείλονται σε ποικίλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης τροφής και καταφυγίου από τα ζώα, τη μείωση του φυσικού χώρους βόσκησης λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανεπαρκούς φραγής ή ελέγχου των εκτάσεων. Η επίπτωση των εισβολών των ζώων αυτών στο οδικό δίκτυο είναι επίσης σημαντική, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα και αναστολές στην κυκλοφορία.

Προτείνουμε:

Επιχορήγηση για ηλεκτρικούς φράχτες στη Δυτική Μακεδονία, και συγκεκριμένα σε περιοχές που πλήττονται από αρκούδες, αγριόχοιρους, ελάφια και άγρια πτηνά με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών, οι οποίες αυξάνονται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο.
Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων.
Εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της συμβίωσης με τα άγρια ζώα. Μπορεί να συμβάλει στη μείωση των συγκρούσεων και των επιπτώσεων.
Ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων πρόληψης, όπως ασφαλτοστρώσεις και φράγματα. Αποτελεί ουσιαστική πτυχή για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος, εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια των οδηγών όσο και την προστασία των γεωργικών εκτάσεων.

 

Φωτοβολταϊκά: Αποτελούν καινοτόμα τεχνολογική λύση που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ύπαρξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει σημαντικά οφέλη, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Επιπλέον, η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνεισφέρει στη δημιουργία βιώσιμων ενεργειακών πηγών, ενισχύοντας την αειφορία και την οικονομική βιωσιμότητα.

Προτείνουμε:

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων να γίνεται μόνο ύστερα από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και η λειτουργία τους να επιφέρει ωφέλει σε αυτές.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, η μη ανταγωνιστική σχέση με την γεωργία και την κτηνοτροφία και η παροχή ανταποδοτικών στις τοπικές κοινωνίες.

 

Περιφερειακά θέματα

 

Αναδασμούς: Συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλον. Σκοπό του αναδασμού είναι η βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω της αύξησης του μέσου μεγέθους των αγροτεμαχίων συνενώνοντάς τα και περιορίζοντας έτσι τις μη παραγωγικές διάσπαρτες μικροκαλλιέργειες.

Προτείνουμε:

Την διευκόλυνση των διαδικασιών στους αναδασμούς γης με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση των αγροτεμαχίων.

 

Σχέδια βελτίωσης: Συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Σε κάθε τομέα, η επίτευξη στόχων και η ανάδειξη των ικανοτήτων μας απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση. Τα σχέδια βελτίωσης λειτουργούν ως οδηγός που καθορίζει την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε και τους στόχους που επιδιώκουμε να επιτύχουμε.

Προτείνουμε:

Παράταση χρόνου υλοποίησης
Υλοποίηση όλων των σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων όσων κατατάσσονται στους επιλαχόντες

 

Αρδευτικά:Αποτελούν ζωτικό στοιχείο στον τομέα της γεωργίας, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του νερού και στην επιτυχημένη καλλιέργεια των καλλιεργειών. Επιτρέπουν στους γεωργούς να προσαρμόζουν την υδροδότηση σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών και των καλλιεργειών, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης. Επιπλέον, τα αρδευτικά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ξηρασίας και της έλλειψης βροχής, παρέχοντας στους αγρότες τη δυνατότητα να διατηρούν σταθερή παραγωγή και εξασφαλίζοντας την τροφοδοσία του πληθυσμού με ποιοτικά γεωργικά προϊόντα. Συνεπώς, η ύπαρξη αρδευτικών συστημάτων αντιπροσωπεύει κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχημένη και αειφόρο ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.

Προτείνουμε:

Δημιουργία μικρών φραγμάτων για την συγκράτηση νερού, εκ νέου μελέτες εκεί όπου χρειάζεται και κατασκευή αρδευτικών δικτύων για την αναβάθμιση της παραγωγής.
Ένταξη αρδευτικών δικτύων στην Πράσινη Ανάπτυξη (ΑΠΕ) για την μείωση του κόστους λειτουργίας.

 

Στήριξη των έργων υποδομής για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων, όπως αγροτική οδοποιία και εξηλεκτρισμός:Χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη πτυχή για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα. Αυτές οι υποδομές παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες, δεδομένου ότι οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται πρόσβαση σε αποτελεσματικές μεταφορικές υποδομές για τη μεταφορά προϊόντων και προμηθειών, καθώς και για την πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες.

Επίσης, ο εξηλεκτρισμός είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων, επιτρέποντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής. Η επένδυση σε αυτού του είδους τις υποδομές ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές.

Επιπλέον, η ανάπτυξη υποδομών συμβάλλει στη διατήρηση του αγροτικού τρόπου ζωής και της κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές κοινότητες. Συνεπώς, η επένδυση σε αυτού του είδους τις υποδομές αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την πρόοδο και την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.

Προτείνουμε: 

Άμεση αποκατάσταση κατεστραμμένων γεφυρών, οδοποιία.
Εξασφάλιση των βασικών υποδομών στο σύνολο των κτηνοτροφικών μονάδων με ρεύμα και οδική σύνδεση

 

Αντιπλημμυρικά έργα και αντιπυρικές ζώνες:Θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία της διαχείρισης κινδύνου και πρόληψης καταστροφών στην σύγχρονη κοινωνία. Στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής υποδομής, προωθούνται έργα όπως φράγματα, απορροφητικές εκτάσεις και αποστραγγιστικά συστήματα με στόχο τη μείωση των πλημμυρικών κινδύνων. Επίσης, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών αναδεικνύεται ως σημαντική πτυχή της πρόληψης των πυρκαγιών, ενισχύοντας την ασφάλεια και προστατεύοντας τόσο τα δασικά οικοσυστήματα όσο και τις ανθρώπινες κοινότητες. Η συνεχής επένδυση σε αυτού του είδους τα έργα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την εξασφάλιση μιας ασφαλούς συνύπαρξης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Προτείνουμε:

Την αναπροσαρμογή αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών ζωνών προσαρμοσμένες στις σημερινές ανάγκες λόγω της κλιματικής κρίσης.

 

Δημοπρασία – Εκμίσθωση αγροτεμαχίων:  Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας που προέρχεται από την διαδικασία της δημοπράτησης.

Προτείνουμε:

Την διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης για την ολοκλήρωση της εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων.

 

 

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή των ίδιων των αγροτών. Οι λύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βελτίωση των υποδομών,  παροχή χρηματοδοτικής στήριξης, προώθηση βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, παροχή εκπαίδευσης και τεχνολογικής υποστήριξης, καθώς και αποτελεσματική ρύθμιση και υποστήριξη από τις Αρμόδιες Αρχές.

 

           Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Χαρούμενος Πασχάλης

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X