Θέμα ημερών είναι η δημοσίευση της ΚΥΑ για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ και αφορά 25.000 συνταξιούχους του ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, στο οποίο φέτος προστίθεται η Θεσσαλία (εκτός των Σποράδων).

Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του Προγράμματος ανέρχεται στα 25.000 άτομα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την επόμενη, της αναρτήσεως των οριστικών αποτελεσμάτων και θα διαρκέσει για 12 μήνες.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
Συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010.

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια:

i. ηλικίας από 5 έως 18 ετών (μη συμπληρωμένο το 18ο έτος – παιδιά με ημερομηνίες γέννησης από 02.08.2005 έως 31.12.2018),

ii. ηλικίας άνω των 18 ετών, (συμπληρωμένο το 18ο έτος – παιδιά με ημερομηνίες γέννησης έως 01.08.2006), όταν είναι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έμμεσα ασφαλισμένα μέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε του άλλου γονέα iii. ηλικίας άνω των 18 ετών (με ημερομηνία γέννησης έως 01.08.2006) με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, χωρίς ημέρες εργασίας,

β. οι σύζυγοι των δικαιούχων

• όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
• όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αναφέρονται παραπάνω, και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β’.

γ. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α΄ & β’ που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο όταν:

i. υπάρχει ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:
• ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που θα μπορούσαν να τον συνοδέψουν,
• ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του/χρήζουν και αυτά συνοδείας.

ii.η αναγκαιότητα συνοδείας, αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα και εκδίδεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.
Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

3. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι- ωφελούμενοι του προγράμματος όσοι/ες είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

4. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης συμμετοχής από δικαιούχους στους οποίους στο πλαίσιο υλοποίησης του προηγούμενου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού επεβλήθη ως κύρωση ο αποκλεισμός από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2023-2024.

Για τους συμμετέχοντες που κατόπιν του ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του –εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων είναι τα εξής:
1 Ιδιότητα ΑμεΑ δικαιούχου Ιδιότητα δικαιούχου ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% & άνω 50 μόρια

2 Ιδιότητα ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ Δικαιούχος Άγαμος/η – Χήρος/α- Διαζευγμένος/η με αποκλειστική άσκηση γονικής μέριμνας 10 μόρια

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 15 μόρια

4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμη η φορολογική δήλωση 1 έως 10.000,99€ 30 μόρια, 10.001,00-20.000,99 20 μόρια, 20.001,00-30.000,00€ 10 μόρια

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2023 ή, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση έτους 2023 σύμφωνα με τις προθεσμίες της ΑΑΔΕ, του φορολογικού έτους 2022.

Ανήλικα είναι όλα τα τέκνα της οικογένειας που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Κρίσιμος χρόνος της συνδρομής της ιδιότητας ΑμεΑ και της μονογονεϊκότητας είναι η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 25.000 αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατή προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι ωφελούμενοι του τελευταίου επιλεγόμενου δικαιούχου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στο 1ο κριτήριο κατάταξης και, αν αυτά συμπίπτουν, στα επόμενα κατά σειρά κριτήρια. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο δικαιούχος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

Στις περιπτώσεις συζύγων που και οι δύο είναι δικαιούχοι της παροχής, η επιλογή του ενός θα εξασφαλίσει και την επιλογή του άλλου, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση ή αιτήσεις.

πηγή

X